Giant Drop has two eight-person gondolas, facing east and west.

Giant Drop Gondola

Giant Drop Gondola

31 July, 2004 by Richard Wilson

Giant Drop has two eight-person gondolas, facing east and west.

In this photo