Kennywood Fountains.

Kennywood Scenery

Kennywood Scenery

2 October, 2019 by Gazza

Kennywood Fountains.

In this photo