A Giant Ferris Wheel dominates the skyline.

Giant Ferris Wheel

Giant Ferris Wheel

16 March, 2020 by Gazza

A Giant Ferris Wheel dominates the skyline.

In this photo