The bottom station.

Gondola Sky Shuttle

Gondola Sky Shuttle

16 March, 2020 by Gazza

The bottom station.

In this photo